ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ « ΗΡΟΔΙΚΟΣ »
 
1ο άρθρο
 
            Ιδρύεται το σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος ατόμων με αναπηρία  ΗΡΟΔΙΚΟΣ», διεπόμενο ως προς τους σκοπούς και τη λειτουργία του από το παρόν καταστατικό.
 
2ο άρθρο
 
            Έδρα του σωματείου είναι η πόλη της Κομοτηνής
 
3ο άρθρο
Σκοπός
            Σκοπός του σωματείου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των ατόμων με αναπηρία , η οργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, η οργάνωση εκδρομών, εορτών, η καθιέρωση βραβείων και κυπέλλων για την εξύψωση του αθλητισμού και του αθλητικού πνεύματος, η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων, γυμναστικής και εξοπλισμού τους και η προώθηση του φίλαθλου πνεύματος μακριά από τις εκδηλώσεις βίας, η απομάκρυνση και η αποφυγή εκδηλώσεων βίας από τους αθλητικούς χώρους και η προώθηση της ειρήνης, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης των αθλητών με κινητικά προβλήματα μέσα από το φίλαθλο πνεύμα και την αθλητική ιδέα.
            Η ανάπτυξη συνεργασίας με σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, η συμμετοχή σε ομοσπονδίες ομοειδών συλλόγων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
            Η συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  φορείς αυτοδιοίκησης και άλλους και η από κοινού προώθηση προγραμμάτων πληροφόρησης , εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης.
 
4ο άρθρο
Ιδιότητες μέλους
 
            Μέλος του σωματείου γίνεται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως φύλου, που α) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας του, β) δεν έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων γ) δεν έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση δ) δεν έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία, ε) δεν ανήκει σε προσωπικό του σωματείου , για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της και στ) δεν έχει συνάψει σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμος εταίρος είτε ως διαχειριστής Ε.Π.Ε ή μέλος διοικητικού συμβουλίου Α.Ε.  , για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
 Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Καθώς επίσης και οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. "Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.
            Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι , εταίροι, διαχειριστές και μέλη διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας , εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών μπορούν να γίνουν μέλη του σωματείου , δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες .
            Μέλος στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του.  Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου λαμβάνει γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
            Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.
            Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται τα φυσικά πρόσωπα που διακρίθηκαν για τις υπηρεσίες τους στο σωματείο, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες προς την προώθηση των σκοπών του ή στον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατόπιν σχετικής πρότασης του διοικητικού συμβουλίου . Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 
5ο άρθρο
Εγγραφή μέλους
 
            Για την εγγραφή ενός φυσικού προσώπου ως μέλους στο σωματείο απαιτείται αίτηση αυτού προς το διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ότι ο αιτών έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της αίτησής του. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου . Το διοικητικό συμβούλιο δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο αιτών δικαιούται να ασκήσει αγωγή στο κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με την τακτική διαδικασία είτε για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
            Επιτρέπεται σε άτομα με αναπηρία που είναι εν ενεργεία αθλητές: α) να γίνονται μέλη του σωματείου αυτού και να εκλέγονται στη διοίκησή του και β) να αντιπροσωπεύουν το σωματείο αυτό στις γενικές συνελεύσεις της υπερκείμενης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και εν γένει οποιασδήποτε υπερκείμενης αθλητικής οργάνωσης ανήκει το σωματείο αυτό.
 
6ο άρθρο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών
 
            Τα μέλη του σωματείου, εξαιρουμένων των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) χρόνου από την εγγραφή τους αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου και εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το σωματείο ταμειακές υποχρεώσεις τους και δεν έχουν τιμωρηθεί από το διοικητικό συμβούλιο για κάποιο παράπτωμα.
            Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται και οφείλουν να παρίστανται στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του σωματείου, δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο, να κρίνουν τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και να υποβάλλουν προτάσεις.
            Τα μέλη του σωματείου οφείλουν να εκπληρώνουν με συνέπεια τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Επίσης υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις επιταγές του παρόντος καταστατικού και στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να προσφέρουν πρόθυμα τις τυχόν ειδικές τους γνώσεις , την πείρα τους και την προσωπική τους δραστηριότητα , όταν τους ζητηθεί από το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση.
            Κάθε μέλος του σωματείου υποχρεούται να καταβάλλει στο ταμείο του σωματείου :α) το ποσό των πέντε (5) ευρώ για την εγγραφή του και β) το ποσό των δέκα (10) ευρώ για την ετήσια εισφορά του . Όμως με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δύνανται να αυξάνονται ή να μειώνονται τα προαναφερόμενα ποσά.
            Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις του σωματείου , να λαμβάνουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις , όμως δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι .
            Όλα τα μέλη του σωματείου υπόκεινται στην πειθαρχική δίωξη του διοικητικού συμβουλίου.
 
7ο  άρθρο
Αθλητές
 
            Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών του σωματείου δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας και οι οικονομικές ή άλλου είδους παροχές που δίνονται προς αυτούς από το σωματείο δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα κατά την έννοια του άρθρου 86 του Ν. 2725/1999 , παρά μόνον ως ενίσχυση και υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας .
            Περαιτέρω οι σχέσεις του σωματείου με τους αθλητές του διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και από τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς των ομοσπονδιών των αθλημάτων που καλλιεργεί το σωματείο.
 
8ο άρθρο
Διαγραφή μέλους
 
α) Το μέλος που επιθυμεί να διαγραφεί από τη δύναμη του σωματείου, μπορεί να υποβάλλει αίτηση διαγραφής προς το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον προηγουμένως εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις έναντι του σωματείου που υφίστανται ως την ημέρα υποβολής της προαναφερόμενης αίτησής του.
β) Το μέλος που δεν εκπληρώνει τις ταμειακές του υποχρεώσεις για δύο (2) χρόνια και μετά από έγγραφη προειδοποίηση και νέα προθεσμία ενός (1) μηνός που του παρέχεται από το διοικητικό συμβούλιο εφόσον αδιαφορήσει, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή του. Το μέλος επανεγγράφεται αυτοδίκαια , μόλις εκπληρώσει στο έπακρο τις ταμειακές του υποχρεώσεις.
γ)  Το μέλος του σωματείου που βλάπτει τους σκοπούς του σωματείου και δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς επίσης και τις αποφάσεις τις γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, διαγράφεται από το σωματείο , με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία υπόκειται στην έγκριση στην πρώτη μετά τη διαγραφή γενική συνέλευση. Πριν από τη διαγραφή του το μέλος καλείται υποχρεωτικά σε απολογία ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου. Το μέλος που έχει διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο μπορεί κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει κατά πλειοψηφία να ανακτήσει την ιδιότητα του μέλους του σωματείου.
 
9ο άρθρο
Πόροι του σωματείου
 
            Πόροι του σωματείου είναι : α) το δικαίωμα εγγραφής, β) οι συνδρομές των μελών, γ) οι έκτακτες εισφορές των μελών, που καταβάλλονται κατόπιν σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης, δ) οι δωρεές , τα κληροδοτήματα και κάθε άλλη είσπραξη από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν νόμιμη αιτία, ε) οι επιχορηγήσεις της Γ.Γ. Αθλητισμού , των ομοσπονδιών , του Δήμου και εν γένει κάθε αρχής , στ) οι εισπράξεις από αγώνες και τη διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων , λαχειοφόρων αγορών και λοιπών παρομοίων εκδηλώσεων , ζ) τα έσοδα από τη σύναψη συμβάσεων χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του , εφόσον αυτές λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων , τηρούν τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και με αυτές δεν προβαίνει το σωματείο σε παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας , του εμβλήματος και των διακριτικών στοιχείων του για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση .
            Το σωματείο οφείλει να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής του , σύμφωνα με τις επιταγές των εκάστοτε κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Αθλητισμού. Ειδικότερα ο προϋπολογισμός πρέπει να καταρτίζεται έως την τριακοστή (30η ) Σεπτεμβρίου κάθε έτους . Επίσης σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 2725/1999 , υποχρεούται στη σύνταξη κάθε έτος και ειδικού απολογισμού περί της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων , ο οποίος εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του γενικού απολογισμού και υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μαζί με τον γενικό απολογισμό και τον ισολογισμό εφόσον οι συνολικές ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών ή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00), διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υποβάλλει δια των νομίμων αντιπροσώπων του υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για τους αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους διατέθηκε .
            Καμία προσφορά οποιασδήποτε φύσεως που υποχρεώνει το σωματείο σε ενέργεια που αντιβαίνει προς τον σκοπό του δεν γίνεται δεκτή.
            Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται , μεταβιβάζεται κλπ. μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης . Η κατά οιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται . Κατ’ εξαίρεση , αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η  εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που θα πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή της χρήσης τους. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του ΚπολΔ δικαστήριο , ήτοι το Εφετείο Αθηνών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του , που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
            Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου και κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου , που καταχωρείται στα πρακτικά αυτού.
 
 
10ο άρθρο
Αθλητικά τμήματα του σωματείου
 
            Το σωματείο μπορεί να δημιουργήσει τμήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης, ξιφασκίας, τοξοβολίας, καταδύσεων, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, κολύμβησης, ορειβασίας, χορού, σκάκι, στίβου, καθώς και οποιουδήποτε αθλήματος υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένη ομοσπονδία τόσο στην Ελληνική Επικράτεια όσο και στο Εξωτερικό ή και κάθε αθλήματος το οποίο δεν υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένο την παρούσα χρονική στιγμή αλλά θα γίνονται σοβαρές  προσπάθειες αναγνώρισης του.   
            Το σωματείο βοηθάει τις αθλητικές προσπάθειες των ατόμων αναπηρία, εκπροσωπώντας τους έναντι της πολιτείας και κάθε αρμόδιας αρχής .  Επίσης το σωματείο με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του έχει τη δυνατότητα να συμπαραστέκεται και να βοηθά στην αντιμετώπιση των εξόδων των αθλητικών δραστηριοτήτων των μελών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό .
 
11ο άρθρο
Καταστατικά Όργανα
 
            Τα καταστατικά όργανα του σωματείου είναι:
            α)  Η Γενική Συνέλευση
            β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο και
            γ)   Η Ελεγκτική Επιτροπή.
 
 
12ο άρθρο
Γενική συνέλευση
 
            Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, αρμόδιο για τα ακόλουθα : α) αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του . β) Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του σωματείου. γ) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου , αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής . δ) Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής . ε) Αποφασίζει για όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της σχετικής πρόσκλησης.
            Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη ) έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου.
            Η γενική συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο , το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του σωματείου με έγγραφη αίτησή τους , στην οποία πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν . Σε αυτή την τελευταία περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη γενική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
            Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου . Εάν κατά την πρώτη συγκαλούμενη γενική συνέλευση δεν επιτευχθεί η προαναφερόμενη απαρτία , αυτή επαναλαμβάνεται μετά την πάροδο οχτώ (8) ημερών, την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα , χωρίς νέα πρόσκληση των μελών . Η δεύτερη γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από των αριθμό των μελών που είναι παρόντα.  Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για την τροποποίηση της διατάξεως του παρόντος καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου, οπότε εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος
            Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της γενικής συνέλευσης είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, αναγράφεται σε αυτή η ημέρα , η ώρα και ο τόπος τέλεσης της γενικής συνέλευσης, όπως επίσης και τα προς συζήτηση θέματα και αποστέλλεται στα μέλη του σωματείου επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλισής της.
            Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας και με την προϋπόθεση ύπαρξης απαρτίας. Η ψήφος ασκείται προσωπικά. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο , ύστερα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εκδίδεται κατά περίπτωση . Η ψηφοφορία είναι μυστική , όταν αφορά αρχαιρεσίες , ζητήματα εμπιστοσύνης προς το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή , έγκριση απολογισμού και απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής ή μέλους από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα . Με ονομαστική δε κλήση σε άλλα θέματα ή όπως αλλιώς κρίνει η γενική συνέλευση .
            Στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος που ορίζεται από τα παρόντα στη γενική συνέλευση μέλη κατά την έναρξη των εργασιών της . Κάθε γενική συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της ενώ το δεύτερο κατά σειρά ψήφων μέλος εκτελεί χρέη γραμματέα στη γενική συνέλευση.
 
 
13ο άρθρο
Διοικητικό συμβούλιο
 
            Tο σωματείο διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από τη γενική συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή γενικό γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Αρχηγό και τρεις (3) Συμβούλους .
            Σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται με φροντίδα και επιμέλεια του πλειοψηφούντος συμβούλου σε σώμα με την εκλογή μεταξύ των μελών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Αναπληρωτή γενικού γραμματέα, του Ταμία και του Γενικού Αρχηγού.
            Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρία (3), τα οποία αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όταν απουσιάζουν για λόγους ασθενείας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία.
            Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
            Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου , ενώ έκτακτα όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν πέντε (5) μέλη τουλάχιστον , τα οποία θα αναφέρουν εγγράφως και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.
            Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχώρησης ή αποχής από τέσσερις (4) στη σειρά τακτικές συνεδριάσεις μέλους του διοικητικού συμβουλίου , αντικαθίσταται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο. Αντίθετα σε περίπτωση δικαιολογημένης προσωρινής απουσίας πάνω από ένα (1) μήνα , αντικαθίσταται το μέλος αυτό του διοικητικού συμβουλίου προσωρινά από αναπληρωματικό μέλος μέχρι την επάνοδό του, εφόσον κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου είναι απαραίτητη η αναπλήρωση αυτή . Η απουσία όμως αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες .
            Κενές θέσεις μελών διοικητικού συμβουλίου που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους.  Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν αποδέχονται την κάλυψη της κενής θέσης μέλους του διοικητικού συμβουλίου και εφόσον ο αριθμός των μελών αυτού δεν ανέρχεται σε πέντε (5) , συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.
            Απαγορεύεται στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας , ανεξαρτήτων υπηρεσιών , έργου , προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του διοικητικού συμβουλίου , με τις συζύγους , τα τέκνα , τους γονείς και τους αδελφούς αυτών ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα .Η παράβαση αυτής της διάταξης επιφέρει την έκπτωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση .Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.
            Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Όμως όταν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης , διαμονής και διατροφής.
 
14ο άρθρο
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
 
            Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί το σωματείο βάσει του νόμου , του καταστατικού και των γενικών συνελεύσεων . Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του , εξαιρουμένων των υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του , για την οποία επίσης αρμόδια είναι η γενική συνέλευση.
            Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβάσεων , να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του: α) έγγραφη επίπληξη , β) επιβολή προστίμου, γ) προσωρινή αναστολή της λειτουργίας , δ) προσωρινή διαγραφή μέχρι έξι (6) μήνες και ε) οριστική διαγραφή. Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήση σε απολογία του σχετικού μέλους του σωματείου , η οποία πρέπει να αποσταλεί σε αυτό με συστημένη επιστολή δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία απολογίας.
            Οι ποινές της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής εκτελούνται μόνο μετά από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση . Ειδικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαγράφονται οριστικά ή προσωρινά μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης.
            Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία του σκοπού αυτού , το διοικητικό συμβούλιο δύναται να ορίζει επιτροπές από τα μέλη του στις οποίες θα προεδρεύει ένα (1) από τα μέλη του.
 
15ο άρθρο
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Α. – Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
            Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής , πολιτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις , δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις του σωματείου.
            Συγκαλεί , προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων , υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα του σωματείου και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων , καθώς και τα εντάλματα πληρωμών , ασκεί δε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από τον Νόμο και το καταστατικό.
            Επιμελείται της πιστής τήρησης του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του σωματείου . Προασπίζει τα συμφέροντα του σωματείου , των μελών του και της περιουσίας του και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του σωματείου , λαμβάνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του σωματείου , ακόμα και χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του. Τον Πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται , τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος , ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος , τον αναπληρώνει ένα μέλος που θα ορισθεί από τα παρόντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
            Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και στις αρμοδιότητές του.
Β. – Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα
            Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου . Διευθύνει τα γραφεία του σωματείου , τηρεί τα βιβλία , φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου , το μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων και συνυπογραφεί μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών . Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου . Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας , αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή γενικό γραμματέα , ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται και ο τελευταίος , τον αναπληρώνει ένα μέλος που θα ορισθεί από τα παρόντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Γ . – Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Ταμία
            Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του σωματείου και τηρεί τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις . Επίσης ενεργεί και τις πληρωμές , μετά από εντάλματα , τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και  το Γενικό Γραμματέα . Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ο αριθμός της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πληρωμή .Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του διοικητικού συμβουλίου και στο όνομα του σωματείου , τα εισπραττόμενα χρηματικά ποσά με εξαίρεση το ποσό , το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών .Επίσης πραγματοποιεί αναλήψεις μαζί με τον Πρόεδρο , ύστερα από ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου από τις καταθέσεις και υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε λήγοντος έτους.
            Ο Ταμίας συντάσσει τις καταστάσεις της ταμειακής κίνησης , τις οποίες υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Επίσης υποχρεούται να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών των μελών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχή προς το σωματείο, όπως επίσης να θέτει στη διάθεση του διοικητικού συμβουλίου για έλεγχο το ταμείο του σωματείου , όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ευθύνεται για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων . Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Ταμίας , αναπληρώνεται από άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου , εξαιρουμένων του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
Δ. – Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γενικού Αρχηγού
            Ο Γενικός Αρχηγός φροντίζει για την εύρεση των αθλητικών χώρων  , όπου θα διεξάγονται οι αθλητικές δραστηριότητες οποιασδήποτε κατηγορίας αθλημάτων, όπως επίσης  φροντίζει και για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού , για την άψογη συμπεριφορά των αθλουμένων στους αγωνιστικούς χώρους  , για την τακτική προπόνηση των αθλουμένων , για την εξεύρεση κατάλληλων προπονητών , με τους οποίους συνεργάζεται για κάθε τεχνικό θέμα που αφορά τους αθλούμενους.
Ε. – Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συμβούλων
            Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που τους ανατίθενται.
 
 
16ο άρθρο
Ελεγκτική Επιτροπή
 
            Για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου εκλέγεται τριμελής ελεγκτική επιτροπή με τριετή θητεία . Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται κατά την ίδια μέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου . Η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους για την ελεγκτική επιτροπή και για το διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται . Στην ελεγκτική επιτροπή δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του διοικητικού συμβουλίου με βαθμό συγγένειας κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι του τρίτου βαθμού .
            Εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή της , η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει τον πρόεδρό της , ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της . Σε περίπτωση ισοψηφίας , εκλέγεται πρόεδρος εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση , ενώ ο επόμενος σε αριθμό ψήφων εκλέγεται γενικός γραμματέας της ελεγκτικής επιτροπής.
            Η ελεγκτική επιτροπή τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών. Δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και του Ταμία και να επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων , του καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων . Υποχρεούται να ελέγχει τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του σωματείου και συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετική με τη διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου την οποία υποβάλλει στην ετήσια και τακτική γενική συνέλευση.
            Η ελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 
17ο άρθρο
Εκλογικές διαδικασίες
 
            Προκειμένου να λάβουν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής, η γενική συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή , στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν μέλη υποψήφια για το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή . Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Επίσης διενεργεί τις εκλογές , συντάσσει τα πρακτικά στα οποία καταγράφονται αυτοί που ψήφισαν , οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος , εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή.
            Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε ταμιακά τακτοποιημένο μέλος του σωματείου. Μέχρι την έναρξη της γενικής συνέλευσης έχει δικαίωμα κάθε μέλος να καταβάλλει τις οφειλές του προς το σωματείο .
            Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου έχει κάθε ταμειακά εντάξει μέλος του σωματείου, το οποίο υποβάλλει έγγραφη αίτηση πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών , στην οποία αίτηση δηλώνει την επιθυμία του να είναι υποψήφιο , καθώς και το όργανο στο οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιο.
 
18ο άρθρο
Εκλογικό σύστημα
 
            Το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό . Τα ονόματα των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται σε ένα και ενιαίο ψηφοδέλτιο για το διοικητικό συμβούλιο και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για την ελεγκτική επιτροπή . Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυρώσει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το διοικητικό συμβούλιο και έναν (1) για την ελεγκτική επιτροπή . Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους ξεχωριστούς , οι οποίοι έχουν θεωρηθεί προηγουμένως και πριν αρχίσει η εκλογική διαδικασία από την εφορευτική επιτροπή και έχουν δοθεί στον ψηφοφόρο μαζί με τα ψηφοδέλτια.
 
19ο άρθρο
Βιβλία
 
            Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α) μητρώο μελών , β) πρακτικά συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων , γ) πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου , δ) εσόδων – εξόδων , ε) περιουσιακών στοιχείων , στ) πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγραφών , ζ) βιβλίο εκθέσεων ελεγκτικής επιτροπής , η) διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών , καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο και σκόπιμο από το διοικητικό συμβούλιο . Τα βιβλία αυτά , πριν από τη χρήση τους , θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
 
20ο άρθρο
Μέλος ένωσης ή ομοσπονδίας
 
            Το σωματείο γίνεται μέλος ενώσεως ή ομοσπονδίας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που επικυρώνεται από την πρώτη μετά την προαναφερόμενη απόφασή του γενική συνέλευση . Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από την ένωση ή την ομοσπονδία . Επίσης το σωματείο δύναται να γίνει μέλος και αθλητικών οργανώσεων της Ευρώπης σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία.
 
21ο άρθρο
Διάλυση του σωματείου και τροποποίηση του καταστατικού
 
            Προκειμένου να ληφθεί απόφαση διάλυσης του σωματείου πρέπει να συγκληθεί έκτακτη προς τούτο γενική συνέλευση , στην οποία να είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου και απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων . Επίσης το σωματείο διαλύεται σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του , μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στην Γ.Γ. Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
            Η ίδια ως άνω αναφερόμενη διαδικασία λαμβάνει χώρα και για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του σωματείου.
 
22ο άρθρο
Σφραγίδα
 
            Το σωματείο διατηρεί στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του σωματείου και στο μέσο της είναι δυνατόν να αναγράφεται το έτος ίδρυσής του.
 
23ο άρθρο
            Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού αυτού Νόμο, με τις διατάξεις του Ν. 2726/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις», καθώς επίσης και με κάθε διάταξη νόμου που αφορά τη σωματική αγωγή . Επίσης ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό που τυχόν ισχύει , ρυθμίζεται σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους.
 
 
 
24ο άρθρο
            Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, ψηφίσθηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ. των ιδρυτικών μελών σήμερα την 29η Μαρτίου 2010 και θα τεθεί σε ισχύ μόλις εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Ροδόπης.
 
 
Κομοτηνή  16-3-2006
 
Τα Ιδρυτικά Μέλη